INVENTIVE INFOTECH

82,A Pantacha Got , Raviwar Peth, Satara

Result 1st - 8th Fil Details
Enter Result Code

तमसो मा ज्योतिर्गमय


कै. डी पी भोसले शिक्षण संस्थेचे,मुक्ताबाई भोसले हायस्कूल ,नागझरी .
मु.पो. नागझरी , ता. कोरेगाव ,जि.सातारा .पिन .-४१५११६
प्रगती पत्रक - वार्षिक सुहास विकास भोसले
विद्यार्थ्याचे नांव : सुहास विकास भोसले इयत्ता : सातवी तुकडी : -
हजेरी क्रमांक : 1 परीक्षा नंबर : F03001 जनरल रजिस्टर नंबर : 1330
जन्म तारीख : 03-12-2011 वय : 12 पालकाचे नांव : विकास भोसले
आईचे नांव : सारीका पालकांचा व्यवसाय : शेती मोबाइल नं : -
ता. कोरेगांव, जि. सातारा. : मु.पो.नागझरी ता.कोरेगाव जि.सातारा वर्ष:2020-21

अ.क्र  विषय  द्वितीय सत्र श्रेणी  वर्णनात्मक नोंदी 
1 प्रथम भाषा

विशेष प्रगती

# आवड / छंद #

सुधारणा आवश्यक

2 द्वितीय भाषा  
3 तृतीय भाषा  
4 गणित  
5 सा. विज्ञान / प. अभ्यास अ १ / २  
6 सामाजिक शास्त्रे  
7 कला  
8 कार्यानुभव  
9 शा. शिक्षण व आरोग्य  
शाळा बंद शिक्षण चालू या उपक्रमा अंतर्गत विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन तासाची उपस्थिती ग्राह्य धरण्यात आली आहे
 महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टें. ऑक्टो. नोव्हें. डिसें. जाने. फेब्रु. मार्च एप्रिल मे एकूण
 कामाचे दिवस                        
 हजर दिवस                        
 वर्गशिक्षकांची सही                          
 पालकांची सही        
 मुख्याध्यापकांची सही        
श्रेणी तक्ता
 गुण 91% to
100%
81% to
90%
71% to
80%
61% to
70%
51% to
60%
41% to
50%
33% to
40%
21% to
32%
20% AND
BELOW
       
 श्रेणी अ-१ अ-२ ब-१ ब-२ क-१ क-२ ई-१ ई-२        
इयत्ता 5 वी ते 8 वी - शासन पत्र संकीर्ण 2021/प्र.क.60/एस.डी-6 दिनांक 6 एप्रिल 2021 नुसार मुल्यमापनवर्गशिक्षकांची सहीपरीक्षा विभागमुख्याध्यापकांची सही