INVENTIVE INFOTECH

82,A Pantacha Got , Raviwar Peth, Satara

Result 9th Fil Details
Enter Result Code
तमसो मा ज्योतिर्गमय
कै. डी पी भोसले शिक्षण संस्थेचे,मुक्ताबाई भोसले हायस्कूल ,नागझरी .
मु.पो. नागझरी , ता. कोरेगाव ,जि.सातारा .पिन .-४१५११६
प्रगती पत्रक-2020-21
सुहास विकास भोसले
विद्यार्थ्याचे नांव : सुहास विकास भोसले इयत्ता : नववी तुकडी : -
हजेरी क्रमांक : 1 परीक्षा नंबर : F03001 जनरल रजिस्टर नंबर : 1330
जन्म तारीख : 03-12-2011 वय : 12 पालकाचे नांव : विकास भोसले
आईचे नांव : सारीका पालकांचा व्यवसाय : शेती मोबाइल नं : -
ता. कोरेगांव, जि. सातारा. : मु.पो.नागझरी ता.कोरेगाव जि.सातारा वर्ष:2020-21
   
अ.क्र  विषय  ANNUAL
पैकी गुण  प्राप्त गुण 
1 मराठी 200 
2 हिंदी    
3 इंग्रजी 200 
4 SIMPLE_MATH 200 
5 विज्ञान / तंत्रज्ञान 200 
6 SOCIAL_SCI 200 
7 शा. शिक्षण व आरोग्य  श्रेणी (100)  
8 जल सुरक्षा  श्रेणी (100)
9 एम.सी.सी  श्रेणी (100)  
एकूण गुण 1000 0
टक्केवारी : 0.00 % शेरा- शेरा - उत्तीर्ण: अनुत्तीर्ण:   इयत्ता 9 वी -शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 2021/प्र.क्र.66 /एस डी -6 दिनांक -8 एप्रिल 2021नुसार मुल्यमापन
शाळा बंद शिक्षण चालू या उपक्रमा अंतर्गत विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन तासाची उपस्थिती ग्राह्य धरण्यात आली आहे
 महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टें. ऑक्टो. नोव्हें. डिसें. जाने. फेब्रु. मार्च एप्रिल मे एकूण
 कामाचे दिवस                        
 हजर दिवस                        वर्ग शिक्षकांची स्वाक्षरीपरीक्षा विभागPRINCIPLE_SIGN