सरस्वती विदयालय कोरेगाव

कोरेगाव , ता. कोरेगाव जि. सातारा.

Result 1st - 8th Fil Details
Enter Result Code

अनंत अमुचि ध्येय सक्ति अनंत अन् आशा


सरस्वती विद्यालय, कोरेगाव
ता.कोरेगाव, जि.सातारा
वार्षिक प्रगती पत्रक २०२०-२१ बर्गे हर्षवर्धन रणजित
विद्यार्थ्याचे नांव : बर्गे हर्षवर्धन रणजित इयत्ता : आठवी तुकडी :
हजेरी क्रमांक : 1 परीक्षा नंबर : DA -01 जनरल रजिस्टर नंबर : 12273
जन्म तारीख : 09-05-2008 वय : 16 पालकाचे नांव : बर्गे रणजित काकासो.
आईचे नांव : सौ. वनिता रणजित बर्गे पालकांचा व्यवसाय : शेती मोबाइल नं : 9881452045
पत्ता : कोरेगाव जानाई गल्ली, तालुका कोरेगाव जिल्हा सातारा वर्ष:2020-21

अ.नं  विषय  द्वितीय सत्र श्रेणी  वर्णनात्मक नोंदी 
1 प्रथम भाषा

विशेष प्रगती

# आवड / छंद #

सुधारणा आवश्यक

2 द्वितीय भाषा  
3 तृतीय भाषा  
4 गणित  
5 सा. विज्ञान / प. अभ्यास  
6 सामाजिक शास्त्रे  
7 कला  
8 कार्यानुभव  
9 शा. शिक्षण व आरोग्य  
10 NCC/RSP/SCT/GG/SSR   -
उपस्थिती
 महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टें. ऑक्टो. नोव्हें. डिसें. जाने. फेब्रु. मार्च एप्रिल मे एकूण
 कामाचे दिवस                        
 हजर दिवस                  
श्रेणी तक्ता
 गुण 91% to
100%
81% to
90%
71% to
80%
61% to
70%
51% to
60%
41% to
50%
33% to
40%
21% to
32%
20% AND
BELOW
       
 श्रेणी अ-१ अ-२ ब-१ ब-२ क-१ क-२ ई-१ ई-२        
मा.उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी.-६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता १ ली ते ८ वी अखेरच्या लेखी परीक्षा रद्द करून आकारिक मूल्यमापनवर आधारित वर्गोन्नती देणेबाबतच्या आदेशान्वये सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र २ मधील संपादन केलेल्या आकारिक नोंदणी आधारे तयार केलेले आहेपालकांची सहीवर्गशिक्षकांची सहीमुख्याध्यापकांची सही