सरस्वती विदयालय कोरेगाव

कोरेगाव , ता. कोरेगाव जि. सातारा.

Result 9th Fil Details
Enter Result Code
अनंत अमुचि ध्येय सक्ति अनंत अन् आशा
सरस्वती विद्यालय, कोरेगाव
ता.कोरेगाव, जि.सातारा
वार्षिक प्रगती पत्रक २०२०-२१
बर्गे हर्षवर्धन रणजित
विद्यार्थ्याचे नांव : बर्गे हर्षवर्धन रणजित इयत्ता : नववी तुकडी :
हजेरी क्रमांक : 1 परीक्षा नंबर : DA -01 जनरल रजिस्टर नंबर : 12273
जन्म तारीख : 09-05-2008 वय : 16 पालकाचे नांव : बर्गे रणजित काकासो.
आईचे नांव : सौ. वनिता रणजित बर्गे पालकांचा व्यवसाय : शेती मोबाइल नं : 9881452045
पत्ता : कोरेगाव जानाई गल्ली, तालुका कोरेगाव जिल्हा सातारा वर्ष:2020-21

अ.नं  विषय  पैकी गुण  प्राप्त गुण 
1 मराठी 200 
हिंदी-संस्कृत संयुक्त
3 इंग्रजी
4 गणित / सा. गणित
5 विज्ञान व तंत्रज्ञान
6 सामाजिक शास्त
7 शा. शिक्षण व आरोग्य   
8 NCC-RSP-SCT-GG-SDS   
9 कलारसास्वा  -  
  एकूण गुण 200 0
टक्केवारी : 0.00 % शेरा- उत्तीर्ण  
मा.उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र .क्र ८३/एस.डी. -६ दिनांक -१३ एप्रिल २०२० नुसार कोव्हीड -१९ मुळे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे इयत्ता ९ वी ची लेखी परीक्षा रद्द करून सत्र १ परीक्षा व सत्र २ मधील चाचण्या, प्रात्य/तोंडी काम इ. अंतर्गत मूल्यमापनातील प्राप्त गुणांच्या आधारे वर्गोन्नती देण्याबाबतच्या आदेशान्वे सदर निकालपत्रक विद्यार्थ्यांनी सत्र १ मध्ये प्राप्त गुण व सत्र २ मधील संपादन केलेल्या अंतर्गत गुण नोंदीच्या आधारे तयार केलेले आहे
उपस्थिती
 महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टें. ऑक्टो. नोव्हें. डिसें. जाने. फेब्रु. मार्च एप्रिल मे एकूण
 कामाचे दिवस                        
 हजर दिवस                  पालकांची स्वाक्षरीवर्ग शिक्षकांची स्वाक्षरीमुख्याध्यापकांची सही